Bankarsko Poslovanje

Advokatska kancelarija Milenković pruža pravnu pomoć svojim klijentima u njihovom odnosu prema bankama. Iskustvo kancelarije u ovoj oblasti je dragoceno i plod je uspeha u višegodišnjim sporovima protiv banaka koje su protivzakonito naplaćivale korisnicima kredita naknadu za obradu, praćenje, prevremenu otplatu, kao i premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita.
Detaljnije na stranici Sporovi protiv banakaGodinama su sve banke u Srbiji protivzakonito, nametale korisnicima kredita jednu ili više odredaba u ugovoru o kreditu i na taj način prisvajale sebi materijalnu korist, a sve na štetu svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica.Shodno odredbama člana 1065. Zakona o obligacionim odnosima kod zakonskog defnisanja Ugovora o kreditu eksplicitno je propisano da Banka može prihodovati samo i isključivo kroz obračunavanje i naplaćivanje kamate, koja pri tom mora biti određena ili odrediva. Dakle, banke po zakonu mogu da zarađuju samo na osnovu obračunate i naplaćene kamate kada je u pitanju pravni posao koji se odnosi na kredit.

advokatska-kancelarija-nekretnine


KOJE NAKNADE SU BANKE PROTIVPRAVNO NAPLAĆIVALE KORISNICIMA KREDITA?
1. Naknada za obradu kredita je najčešća i najrasprostranjenija naknada koje su sve banke nezakonito naplaćivale svojim klijentima koji su dizali kredite. Neke banke imaju i drugačije nazive za ovu naknadu te se koriste i termini: naknada za odobravanje kredita, naknada za puštanje kredita, administrativni trošak ili administrativni troškovi (Societe general banka) ili samo naknada (Banca Intesa). Svako novo refinansiranje svaka banka računa da je nov kredit, te u novom ugovoru o kreditu za refinansiranje se pojavljuje ova naknada obično do 2019 godine u 99% svih ugovora o kreditu sa bilo kojom bankom.

2. Naknada za praćenje kredita je bukvalno ista naknada kao i obrada. Nekim bankama nije bilo dovoljno da protivpravno naplate obradu kredita pa su morali da izmisle još jednu naknadu da bi dodatno iskoristili svog klijenta koristeći svoj monopolski položaj i pravo jačeg. Ovu naknadu je koristila Eurobanka, UniCredit bank, dok Aik banka ovu naknadu zove naknada za administraciju, dok Raiffeisen banka koristi termin naknada za administriranje.

3. Naknada za održavanje kreditnog računa se obično nalazi u ugovorima o kreditu sa Sberbankom i OTP a.d. Novi sad. Ove dve banke su naplaćivale i održavanje tekućeg računa, ali i održavanje računa kreditne partije, te nije ni laiku potrebno objašnjavati da je to protivpravno.

4. Naknada za prevremenu otplatu su sve banke protivpravno naplaćivale ukoliko neko prevremeno otplati kredit iako ne postoji pravna argumentacija za tako nešto s obzirom da klijent sve rate, anuitete sa kamatama uplaćuje banci unapred, te je trebalo da banka njemu bude zahvalna umesto da ga dalje opterećuje.

5. Premija osiguranja kod NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje kredita) je neosnovano naplaćena naknada koju banka zapravo treba da plati Nacionalnoj korporaciji za osiguranje kredita sa kojom sve banke imaju ugovor i obavezu uplate iste. Kod stambenih kredita ova naknada je standardno u bankarskom poslovanju u Srbiji protivzakonito nametnuta korisniku kredita u samom ugovoru o kreditu. Nekada u ugovoru o kreditu je navedena ova naknada bez tačnog iznosa, a onda banka proizvoljno odredi koliki je iznos ove premije osiguranja. Ni u jednom ugovoru o kreditu sa bilo kojom bankom u Srbiji ne postoje odredbe u kojima je navedeno zbog čega se naplaćuje premija osiguranja kod NKOSK i ko je tu zapravo osiguranik, ko je osiguravač i koji je to osigurani slučaj, te su takve odredbe kojima se određuje bilo koja od gorepomenutih naknada ništave.


Naime, ništave su odredbe po kojima korisnik kredita treba da plati banci naknadu za obradu kredita, naknadu za puštanje kredita, naknadu za prevremenu otplatu kredita, proviziju za premiju osiguranja kod NKOSK-a, kursnu razliku, jednostrano povećanje kamatnih stopa i dr., a korisnik kredita ima pravo da traži povraćaj novca po ovim osnovima sa kamatama.

Sporovi protiv banaka

Godinama su sve banke u Srbiji protivzakonito, nametale korisnicima kredita jednu ili više odredaba u ugovoru o kreditu i na taj način prisvajale sebi materijalnu korist, a sve na štetu svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica.Više

Zastupanje u vezi sa prometom Vaše imovine

Advokatska kancelarija Milenković će vam olakšati postupak prometa nekretnine nevezano za to da li ste kupac, prodavac ili investitor... Više

Ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Nemanja Z. Milenković nastoji da svojim klijentima obezbedi kvalitetne ugovore svih vrsta... Više

Upravno (administrativno) pravo (upravni postupak i upravni spor)

Administracija je problem pitanje u svakoj modernoj državi. Zbog ubrzanog načina života kruta i suvoparna administracija uvek predstavlja kočnicu... Više

Parnica

Advokat Nemanja Z. Milenković stoji Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u raznim parničnim postupcima... Više

Krivično pravo

Višegodišnje iskustvo u krivičnim postupcima i to u odbranama prvenstveno za krivična dela: teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašćeno držanje opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, iznuda ...Više

Prekršajno pravo

Nastupanje kao branioca okrivljenog i punomoćnika oštećenog u svim prekršajnim postupcima, a posebno za saobraćajne prekršaje, ometanje javnog reda i mira, poreske i carinske prekršaje, kao i druge vrste prekršaja... Više

Privredno pravo

Izrada svih vrsta ugovora u privredi, Prometi udela u društvu sa ograničenom odgovornošću – prenos, prodaja, kupovina vlasničkih udela... Više

Radno pravo

Zaštita Vaših prava po osnovu rada, Izrada ugovora o radu, Pravni saveti u vezi radnih odnosa... Više

Porodično pravo

Zastupanje u postupcima određivanja starateljstva i zakonskog izdržavanja, Zastupanje u postupku razvoda i prestanka braka, Deoba bračne tekovine ... Više

Nasledno pravo

Tumačenje testamenta, Povećanje ili smanjenje naslednog dela supružnika ... Više

Autorsko pravo

Pokretanje postupaka radi povrede autorskih prava, Zastupanje u postupcima po tužbi u ime i za račun tuženog ... Više

Poresko pravo

Porez je glavna stavka u budžetu svake države. Svako ko prihoduje i otvara neku firmu neophodno je da ima prave informacije o njegovom oporezivanju... Više

Advokatska kancelarija Milenković, Beograd

Ugovorno pravo

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine, ugovor o poklonu, kao i sastavljanje svih drugih vrsta ugovora

Dobro sastavljen ugovor Vam štedi vreme i novac, ne dozvolite sebi da zbog lošeg ugovora koji je sastavio ”komšija” dodjete u neprijatnu situaciju i nadjete se u nepovoljnom položaju , naša advokatska kancelarija će vam sastaviti ugovor koji ce vas maksimalno zastiti.

Advokatska kancelarija Milenković, Beograd

Stalnim i novim klijentima, stojimo na raspolaganju 24/7/365.
Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć, usluge savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.
+381 63 415 739
+381 60 441 5739
advmilenkovic@yahoo.com

Imate pitanja ili nedoumica u vezi pravne pomoći?

Potrebna Vam je usluga savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.


+381 63 415 739

+381 60 441 5739

advmilenkovic@yahoo.com

info@advmilenkovic.com

Kontakt

  • Advokatska kancelarija Milenković
  • Kapetan Mišina 15 Beograd, Stari Grad
  • advmilenkovic@yahoo.com
    info@advmilenkovic.com

Telefoni


  • Mob: +381 63 415 739

  • Mob: +381 60 441 5739