Sporovi protiv banaka

Godinama su sve banke u Srbiji protivzakonito, nametale korisnicima kredita jednu ili više odredaba u ugovoru o kreditu i na taj način prisvajale sebi materijalnu korist, a sve na štetu svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica.

Svi koji imaju veze sa pravosuđem u poslednjih par godina su svedoci povećanog broja sporova protiv banaka.

Naime, godinama su sve banke u Srbiji protivzakonito, nametale korisnicima kredita jednu ili više odredaba u ugovoru o kreditu i na taj način prisvajale sebi materijalnu korist, a sve na štetu svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica.

Shodno odredbama člana 1065. Zakona o obligacionim odnosima kod zakonskog defnisanja Ugovora o kreditu eksplicitno je propisano da Banka može prihodovati samo i isključivo kroz obračunavanje i naplaćivanje kamate, koja pri tom mora biti određena ili odrediva. Dakle, banke po zakonu mogu da zarađuju samo na osnovu obračunate i naplaćene kamate kada je u pitanju pravni posao koji se odnosi na kredit.

advokatska-kancelarija-nekretnine
Sledeće stvari su banke kao jača ugovorna strana nametnule svojim klijentima:

1. Sve banke u Srbiji su nezakonito naplaćivale naknadu za obradu kredita. Visina naknade za obradu kredita zavisi od samog iznosa kredita i u praksi je najčešće iznosila od par stotina do par hiljada evra. Postoji stav Vrhovnog kasacionog suda koji glasi:
“Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.”

Nijedna banka u zemlji u svojim formularnim ugovorima po pristupu nije obrazložila na jasan i nedvosmislen način na šta se odnosi naknada za obradu kredita. Da li je naknada za obradu utrošen materijal (toner štampača, mastilo hemijske olovke, papir i dr.), prekovremeni rad službenika itd. ostaće zagonetka koja već sada skupo košta banke u sudskim sporovima.

2. Neke banke su protivzakonito naplaćivale i naknadu za puštanje kredita. Očigledno da i sama nezakonita odredba o naknadi za obradu kredita nekim bankama nije bila dovoljna da se pravno neosnovano obogate pa su svoje klijente protivustavno ugovorom o kreditu obavezivale da plate i ovu naknadu za puštanje kredita koja je najčešće iznosila par hiljada dinara.

3. Kada su u pitanju krediti čiji su iznosi izraženi u stranim valutama dešavalo se da neke banke naplate kursnu razliku. To su bili slučajevi kada je banka obavezivala ugovorom o kreditu svoje klijente da plate anuitete po prodajnom kursu, dok je sam kredit isplaćivala korisniku kredita po srednjem kursu. Ovde se radi o evidentnoj neustavnoj odredbi ugovora o kreditu koje su banke sklapale sa korisnicima kredita.

4. Neke banke su otišle i korak dalje pa su ugovorom o kreditu nametale svojim klijentima klauzulu o jednostranom povećanju kamatne stope. Na taj način su banke mogleda bilo kada, u svakom trenutku same izmene kamatne stope. Izmena kamatnih stopa je bila uvek na štetu korisnika kredita.

5. Većina banaka je uz pomoć ugovora o kreditu nametnula klijentima plaćanje provizije na ime premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita koja je uvek iznosila nekoliko procenata od samog iznosa kredita. Naime, obaveza plaćanja premije osiguranja kod NKOSK spada u trošak banaka, ali su mnoge iskoristile svoj položaj pa su ovu obavezu „prebacile“ na klijente – korisnike kredita.

6. Banke su, takođe, znale da protivzakonito naplate i nakanadu za prevremenu otplatu kredita koja je iznosila uvek nekoliko procenata od samog iznosa kredita.

Dakle, banke u Srbiji su koristeći poziciju jače ugovorne strane svojim klijentima nesporno nanele višestruku materijalnu štetu oštetivši stotine hiljada svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica. Sve gore navedene odredbe ukoliko su propisane ugovorom o kreditu su ništave, a korisnici kredita imaju pravo da traže povraćaj novca po gore navedenim osnovama i to sa kamatama.
Naime, ništave su odredbe po kojima korisnik kredita treba da plati banci naknadu za obradu kredita, naknadu za puštanje kredita, naknadu za prevremenu otplatu kredita, proviziju za premiju osiguranja kod NKOSK-a, kursnu razliku, jednostrano povećanje kamatnih stopa i dr., a korisnik kredita ima pravo da traži povraćaj novca po ovim osnovima sa kamatama.

Sporovi protiv banaka

Godinama su sve banke u Srbiji protivzakonito, nametale korisnicima kredita jednu ili više odredaba u ugovoru o kreditu i na taj način prisvajale sebi materijalnu korist, a sve na štetu svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica.Više

Zastupanje u vezi sa prometom Vaše imovine

Advokatska kancelarija Milenković će vam olakšati postupak prometa nekretnine nevezano za to da li ste kupac, prodavac ili investitor... Više

Ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Nemanja Z. Milenković nastoji da svojim klijentima obezbedi kvalitetne ugovore svih vrsta... Više

Upravno (administrativno) pravo (upravni postupak i upravni spor)

Administracija je problem pitanje u svakoj modernoj državi. Zbog ubrzanog načina života kruta i suvoparna administracija uvek predstavlja kočnicu... Više

Parnica

Advokat Nemanja Z. Milenković stoji Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u raznim parničnim postupcima... Više

Krivično pravo

Višegodišnje iskustvo u krivičnim postupcima i to u odbranama prvenstveno za krivična dela: teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašćeno držanje opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, iznuda ...Više

Prekršajno pravo

Nastupanje kao branioca okrivljenog i punomoćnika oštećenog u svim prekršajnim postupcima, a posebno za saobraćajne prekršaje, ometanje javnog reda i mira, poreske i carinske prekršaje, kao i druge vrste prekršaja... Više

Privredno pravo

Izrada svih vrsta ugovora u privredi, Prometi udela u društvu sa ograničenom odgovornošću – prenos, prodaja, kupovina vlasničkih udela... Više

Radno pravo

Zaštita Vaših prava po osnovu rada, Izrada ugovora o radu, Pravni saveti u vezi radnih odnosa... Više

Porodično pravo

Zastupanje u postupcima određivanja starateljstva i zakonskog izdržavanja, Zastupanje u postupku razvoda i prestanka braka, Deoba bračne tekovine ... Više

Nasledno pravo

Tumačenje testamenta, Povećanje ili smanjenje naslednog dela supružnika ... Više

Autorsko pravo

Pokretanje postupaka radi povrede autorskih prava, Zastupanje u postupcima po tužbi u ime i za račun tuženog ... Više

Poresko pravo

Porez je glavna stavka u budžetu svake države. Svako ko prihoduje i otvara neku firmu neophodno je da ima prave informacije o njegovom oporezivanju... Više

Advokatska kancelarija Milenković, Beograd

Ugovorno pravo

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine, ugovor o poklonu, kao i sastavljanje svih drugih vrsta ugovora

Dobro sastavljen ugovor Vam štedi vreme i novac, ne dozvolite sebi da zbog lošeg ugovora koji je sastavio ”komšija” dodjete u neprijatnu situaciju i nadjete se u nepovoljnom položaju , naša advokatska kancelarija će vam sastaviti ugovor koji ce vas maksimalno zastiti.

Advokatska kancelarija Milenković, Beograd

Stalnim i novim klijentima, stojimo na raspolaganju 24/7/365.
Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć, usluge savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.
+381 63 415 739
+381 60 441 5739
advmilenkovic@yahoo.com

Imate pitanja ili nedoumica u vezi pravne pomoći?

Potrebna Vam je usluga savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.


+381 63 415 739

+381 60 441 5739

advmilenkovic@yahoo.com

info@advmilenkovic.com

Kontakt

  • Advokatska kancelarija Milenković
  • Kapetan Mišina 15 Beograd, Stari Grad
  • advmilenkovic@yahoo.com
    info@advmilenkovic.com

Telefoni


  • Mob: +381 63 415 739

  • Mob: +381 60 441 5739